โรงงานวังเพชรพลาสติก มีบับเบิ้ลกันกระแทก เม็ดใหญ่ เม็ดเล็ก มีทั้งหน้าแคบ หน้ากว้าง

   ลักษณะของเม็ดพลาสติกแอร์บับเบิ้ล

 - แอร์บับเบิ้ลขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กกลางฟองอากาศ 25 มิลลิเมตร

   ความสูงของฟองอากาศ 8 มิลลิเมตร กว้าง 1.30 เมตร ยาว 50 เมตร

 - แอร์บับเบิ้ลขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กกลางฟองอากาศ 10 มิลลิเมตร

   ความสูงของฟองอากาศ 4 มิลลิเมตร กว้าง 1.30 เมตร ยาว 100 เมตร

 - แอร์บับเบิ้ลขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กกลางฟองอากาศ 5 มิลลิเมตร

   ความสูงของฟองอากาศ 3 มิลลิเมตร กว้าง 1.30 เมตร ยาว 100 เมตรVisitors: 32,114